Research Staff & Student

Juan DU

Research Engineer

E-mail: juandu [at] smu.edu.sg

Tianyu Xiang

Research Engineer

E-mail: tianyuxiang.smu [at] gmail.com

Runquan XIE

Research Engineer

E-mail: rqxie [at] smu.edu.sg

Wei GONG

Ph.D Candidate

E-mail: wei.gong.2011 [at] phdis.smu.edu.sg

Wei XIE

Ph.D Candidate

E-mail: wei.xie.2012 [at] phdis.smu.edu.sg

Felicia NATALI

Ph.D Candidate

E-mail: felician.2013 [at] phdis.smu.edu.sg

Chenghao ZHU

Research Assistant

E-mail: zhuch.1990 [at] gmail.com

Wei CHEN

Research Assistant

E-mail: wchzhg [at] gmail.com

Mingming JIANG

Research Assistant

E-mail: jqingming [at] gmail.com

Ning LU

Research Assistant

E-mail: jiangxiluning [at] gmail.com

Biao CHANG

Research Assistant

E-mail: chbiao [at] mail.ustc.edu.cn

Guibing GUO

Research Fellow

E-mail: gbguo [at] smu.edu.sg


Alumni

Zequn ZHANG

Research Assistant

E-mail: zez.ustc [at] gmail.com

Qiang QU

Research Assistant

E-mail: nicky.jcoder [at] gmail.com

Wei DONG

Research Assistant

E-mail: sophiadw [at] gmail.com

Xinxin YANG

Research Assistant

E-mail: mathyxx [at] gmail.com

Haixin MA

Research Assistant

E-mail: haixinma [at] smu.edu.sg

Biying TAN

Graduate

E-mail: biying.tan.2012 [at] phdis.smu.edu.sg

Wei Wei

Research Fellow

E-mail: weiwei [at] smu.edu.sg

Jingxuan Wang

MAIS Student

E-mail: jxwang.2013 [at] mitb.smu.edu.sg

Zhuohua CHEN

Research Assistant

E-mail: zhchen [at] smu.edu.sg

Hui MA

Research Engineer

E-mail: hui.ma.2009 [at] sis.smu.edu.sg

Jinbo ZHANG

Research Assistant

E-mail: zhangjinbo [at] cis.pku.edu.cn

Guangming Guo

Research Assistant

E-mail: gmguo [at] smu.edu.sg

Lifu Huang

Research Assistant

E-mail: lfhuang [at] smu.edu.sg

 
   

 

Last updated on 15 Oct 2015 .