Research Staff & Student

Juan DU

Research Engineer

E-mail: juandu@smu.edu.sg

Tianyu Xiang

Research Engineer

E-mail: tianyuxiang.smu@gmail.com

Runquan XIE

Research Engineer

E-mail: rqxie@smu.edu.sg

Wei GONG

Ph.D Candidate

E-mail: wei.gong.2011@phdis.smu.edu.sg

Wei XIE

Ph.D Candidate

E-mail: wei.xie.2012@phdis.smu.edu.sg

Felicia NATALI

Ph.D Candidate

E-mail: felician.2013@phdis.smu.edu.sg

Chenghao ZHU

Research Assistant

E-mail: zhuch.1990@gmail.com

Wei CHEN

Research Assistant

E-mail: wchzhg@gmail.com

Mingming JIANG

Research Assistant

E-mail: jqingming@gmail.com

Ning LU

Research Assistant

E-mail: jiangxiluning@gmail.com

Biao CHANG

Research Assistant

E-mail: chbiao@mail.ustc.edu.cn

Guibing GUO

Research Fellow

E-mail: gbguo@smu.edu.sg


Alumni

Zequn ZHANG

Research Assistant

E-mail: zez.ustc@gmail.com

Qiang QU

Research Assistant

E-mail: nicky.jcoder@gmail.com

Wei DONG

Research Assistant

E-mail: sophiadw@gmail.com

Xinxin YANG

Research Assistant

E-mail: mathyxx@gmail.com

Haixin MA

Research Assistant

E-mail: haixinma@smu.edu.sg

Biying TAN

Graduate

E-mail: biying.tan.2012@phdis.smu.edu.sg

Wei Wei

Research Fellow

E-mail: weiwei@smu.edu.sg

Jingxuan Wang

MAIS Student

E-mail: jxwang.2013@mitb.smu.edu.sg

Zhuohua CHEN

Research Assistant

E-mail: zhchen@smu.edu.sg

Hui MA

Research Engineer

E-mail: hui.ma.2009@sis.smu.edu.sg

Jinbo ZHANG

Research Assistant

E-mail: zhangjinbo@cis.pku.edu.cn

Guangming Guo

Research Assistant

E-mail: gmguo@smu.edu.sg

Lifu Huang

Research Assistant

E-mail: lfhuang@smu.edu.sg

 
   

 

Last updated on 15 Oct 2015 .